INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRACOVNÁ POZÍCIA

Touto cestou si Vás dovoľujeme upozorniť, že vyplnením formuláru, resp. zaslaním Vášho životopisu, prípadne jeho ďalších príloh, prostredníctvom tejto webovej podstránky nám automaticky poskytujete Vaše osobné údaje, pričom bezprostredne po ich prijatí, dochádza z našej strany k ich spracúvaniu. V súvislosti s požiadavkami vyplývajúcimi z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) je našim cieľom informovať Vás o nakladaní a ochrane Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje bude spracúvať naša očná optika, ktorej prevádzkovateľom je ZITA s.r.o. so sídlom Wolkrova 11, 851 01 Bratislava, IČO 50 575 295 (ďalej ako „prevádzkovateľ“).

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je výlučne vedenie evidencie potenciálnych uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa  a možnosť získania základných informácií, či ste vhodným kandidátom na pracovnú pozíciu, o ktorú plánujeme rozšíriť náš pracovný kolektív.

Rozsah spracúvania Vašich osobných údajov je nasledovný a závisí výlučne od Vás, ktoré z nich nám poskytnete:

titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo,
informácie z Vášho životopisu/CV: napr. dosiahnuté vzdelanie, predchádzajúce zamestnania, zručnosti, jazykové znalosti, fotografia a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré vo svojom životopise sami uvediete,
informácie z Vášho motivačného listu: akékoľvek informácie, ktoré sami uvediete vo svojom motivačnom liste,
odpovede na naše otázky uvedené na tejto webovej podstránke.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe Vami udeleného súhlasu, ktorý ste nám udelili tak, že ste vyplnili formulár na tejto webovej podstránke, prípadne nám zaslali Váš životopis, motivačný list, resp. iné prílohy.

Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle tejto informácie nám udeľujete na obdobie 2 rokov. Vaše osobné údaje nepodliehajú profilovaniu. Vaše osobné údaje budeme poskytovať výlučne nášmu poskytovateľovi IT služieb, s ktorým máme podpísanú samostatnú zmluvu o spracúvaní ochrany osobných údajov.

Dovoľujeme si Vás výslovne upozorniť na Vaše právo odvolať súhlas na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov a to kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu zaslaním emailu na optika@zita.sk alebo ústnym oznámením nášmu zamestnancovi priamo na prevádzke našej optiky na Živnostenskej 4 v Bratislave.

Vaše osobné údaje budú zlikvidované najneskôr 1 mesiac po dni, v ktorom zanikol Vami udelený súhlas uplynutím doby. V prípade, že svoj súhlas so spracúvaním vyššie uvedených osobných údajov odvoláte skôr, Vaše osobné údaje budú zlikvidované do jedného týždňa od jeho odvolania.


Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť, že máte ako tzv. dotknutá osoba právo byť informovaná o Vašich právach, predovšetkým že máte:

• právo požadovať opravu nami nesprávne evidovaných osobných údajov,
• právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov,
• právo na prístup k Vašim osobným údajov,
• právo na prenosnosť Vašich osobných údajov,
• právo požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a 
• právo byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie môže viesť k vysokému riziku pre moje práva.


Ďakujeme, že ste si našli čas a zoznámili ste sa s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov.